ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Ιατρός αντιμετωπίζει το απόρρητό των ασθενών της και των χρηστών/επισκεπτών της παρούσας Ιστοσελίδας πολύ σοβαρά και δεσμεύεται να το σέβεται σύμφωνα µε τις αυστηρότερες απαιτήσεις του λειτουργήματος που ασκεί. Δεδομένου τούτου, η Ιατρός ενημερώνει ότι, για τους σκοπούς άσκησης των επαγγελαμτικών δραστηριοτήτων της και εκπλήρωσης συμβατικών, νομικών και νομίμων υποχρεώσεών της, προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των ασθενών της της και των χρηστών/επισκεπτών της παρούσας Ιστοσελίδας της, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει. Για τον λόγο αυτό επιθυμεί να παράσχει διαφανή πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων, ήτοι επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που η Ιατρός συλλέγει καθώς και σχετικά µε τον τρόπο που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών της και των χρηστών/επισκεπτών της Ιστοσελίδας της ώστε να διασφαλίζει τη συμμόρφωση µε την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ.

 

Ποιος είναι ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής;

Η παρούσα Πολιτική έχει σκοπό να πληροφορήσει για τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών, χρηστών/επισκεπτών της παρούσας Ιστοσελίδας συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και διαβιβάζονται, τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνει η Ιατρός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους λόγους και το χρονικό διάστημα που αυτά αποθηκεύονται, αλλά και για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται. Αφορά δε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Η Ιατρός διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να επικαιροποιεί, τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει την παρούσα Πολιτική ανά διαστήματα, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Ιατρός ενθαρρύνει κάθε ενδιαφερόμενο να ελέγχει την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεται για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

 

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, μέσω της αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας όπως ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ, AMKA κλπ. ή/και μέσω παραγόντων που προσδιορίζουν την σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα και τα δεδομένα που αφορούν την υγεία, αποτελούν ειδικές κατηγορίες δεδομένων («ευαίσθητα») και απαιτούν αυξημένη προστασία. Η Ιατρός δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ως συγκατάθεση ορίζεται κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει παρεχόμενη, με την οποία εκδηλώνετε ότι συμφωνείτε, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν. Η συγκατάθεση σας ζητείται ρητά, κατόπιν ενημέρωσής σας για τους σκοπούς και την νομική βάση για την χρήση των προσωπικών δεδομένων και αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε επεξεργασία ή διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας. Ωστόσο, η Ιατρός διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία στο μέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, ή/ και από δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες/διατάξεις.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;

Συνοπτικά, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία περιλαμβάνουν:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, δεδομένα πιστοποίησής σας (σε περίπτωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας), ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου κ.λπ. 
 • Δεδομένα ειδικών κατηγοριών ήτοι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, «δεδομένα υγείας», όπως προσωπικά δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα περίθαλψης ή φαρμακευτικής αγωγής, ή δεδομένα που αφορούν παρασχεθείσες ιατρικές ή νοσηλευτικές υπηρεσίες, τα οποία παρέχονται πάντα και σε κάθε περίπτωση οικειοθελώς από εσάς κατά την επίσκεψη σας στην παρούσα ιστοσελίδα και την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας με την Ιατρό.

 

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με τους εξής τρόπους:

 • όταν δηλώσετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) ή αλληλογραφία ανακοινώσεων/ ειδήσεων (Newsletter),
 • όταν συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας, που παρέχεται στην Ιστοσελίδα της Ιατρού,
 • όταν αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), με σκοπό να πληροφορηθείτε για τις υπηρεσίες επιστημονικής ενημέρωσης, κατάρτισης και πληροφόρησης που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ιατρού,
 • όταν επικοινωνείτε με οποιονδήποτε τρόπο με την Ιατρό, π.χ. τηλεφωνικώς και είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών δεδομένων σας, που θα επιτρέψουν στην Ιατρό να επεξεργαστεί το αίτημά σας και να σας παρέχει οποιουδήποτε είδους πληροφόρηση,
 • Πέραν των ανωτέρω δεδομένων που παρέχετε στην Ιατρό, ενδέχεται να συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (Ιnternet Ρrotocol address) της συσκευής σας [(π.χ. ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητός υπολογιστής (laptop), υπολογιστής ταμπλέτα (tablet), έξυπνο κινητό τηλέφωνο (smartphone)], πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας, ιστορικό του προγράμματος περιηγητή (browser history), δεδομένα γεωγραφικού προσδιορισμού (geolocation), κ.α. Οι τεχνικές αυτές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία και απόδοση της παρούσας Ιστοσελίδας και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και δεν αποθηκεύονται μόνιμα στις υποδομές της Ιατρού. Τα δεδομένα αυτά τηρούνται σε συγκεντρωτική μορφή ώστε να μην είναι εφικτή κατά το δυνατό η ταυτοποίηση των χρηστών.

 

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, όπως για την λήψη αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ ειδήσεων και ενημερωτικού δελτίου (“Newsletter”) εκ μέρους της Ιατρού σε τακτική βάση, αυτή ζητείται ρητώς από εσάς και έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την αποσύρετε και να ασκήσετε το δικαίωμά σας για διαγραφή είτε από την ιστοσελίδα είτε από τη λίστα των αποδεκτών με τη χρήση της επιλογής απεγγραφής (“unsubscribe from the list”), που περιλαμβάνεται σε όλες τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες σας με την Ιατρό (βλ. παρακάτω αναλυτικά υπό Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης).

 

Από ποιες αρχές διέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;

Η Ιατρός επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφώς καθορισμένους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η Ιατρός περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται σε χώρες που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.

 

Για ποιους σκοπούς συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα; Διαβιβάζονται σε τρίτους;

Σύμφωνα με το ανωτέρω νομικό πλαίσιο, η Ιατρός συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ασθενών, χρηστών της ιστοσελίδας της, για τους κατωτέρω σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των κατωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση και επικαιροποίηση.

 

Η Ιατρός δύναται να συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για την εκπλήρωση των ακόλουθων σκοπών :

 • παροχής των ιατρικών υπηρεσιών που της αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από την ίδια ή τυχόν συνεργάτες της,
 • συμμόρφωσης σε έννομη υποχρέωση της, όπως για παράδειγμα η συμμόρφωση με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν. 3418/2005,
 • διαφύλαξης και προστασίας των εννόμων και ζωτικών συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και της Ιατρού, προστασίας προσώπων και αγαθών,
 • αποστολής ενημερωτικού υλικού, ανακοινώσεων, ειδήσεων, δραστηριοτήτων επιστημονικής πληροφόρησης,
 • εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον,
 • εκτέλεσης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης,
 • προσωποποιημένης ενημέρωσης (“profiling”). Για αποστολή προσωποποιημένων ενημερώσεων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. H προσωποποίηση βάσει των αναγκών και των προτιμήσεών σας (“profiling”) προκύπτει από τα στοιχεία που αντλούνται από τα προσωπικά σας δεδομένα και ειδικότερα μέσω της εξατομίκευσης και αξιολόγησης των αναγκών, επαγγελματικών ενδιαφερόντων και προτιμήσεων ενημέρωσης και επιστημονικής και άλλης πληροφόρησης,
 • παρακολούθησης  της  ομαλής  λειτουργίας  και  βελτίωση  της  λειτουργικότητας και της απόδοσης της παρούσας Ιστοσελίδας.

 

Η Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία επιτρέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εφόσον υπάρχει η νόμιμη βάση για την πράξη αυτή. Επίσης απαιτείται να γνωστοποιούνται οι λόγοι επεξεργασίας. Ως αποτέλεσμα, όταν η Ιατρός επεξεργαζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύννομης επεξεργασίας, όπως ορίζονται στο Άρθρο 6 του Κανονισμού (Νομιμότητα της Επεξεργασίας): 

 

 • Η συναίνεση/συγκατάθεσή σας: το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς
 • Εκτέλεση σύμβασης: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από τη σύμβαση, για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,
 • Έννομη υποχρέωση υπευθύνου επεξεργασίας: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, όπως να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς είτε να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα  ή αρχή επιβολής του νόμου,
 • Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή τρίτου: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου,
 • Εκπλήρωση καθήκοντος εκπληρούμενη προς το δημόσιο συμφέρον: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • Εκπλήρωση εννόμου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

 

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία από την Ιατρό και τους εξουσιοδοτημένους από την ίδια συνεργάτες της, για τους σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας. Διαβιβάζονται δε, μόνο σε εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας, όταν αυτά απαιτείται να έχουν πρόσβαση στο πλαίσιο παροχής των εν λόγω υπηρεσιών (π.χ. άλλοι ιατροί για σκοπούς διάγνωσης). Μετά από εντολή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε τρίτους (π.χ. άλλο ιατρό της επιλογής σας)/ συνεργαζόμενες με την Ιατρό επιχειρήσεις (π.χ. ασφαλιστικές εταιρίες στις οποίες έχετε συμβληθεί). Η Ιατρός δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας /δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση/εντολή, διοικητική πράξη ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την άσκηση του επαγγέλματος της, την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας της και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.

 

Ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, συμμορφούμενους πλήρως με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και δεσμευόμενους στην τήρηση εμπιστευτικότητας, οι οποίοι ενεργούν εκ μέρους της Ιατρού για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και την βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, σκοπούς διαχείρισης δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης, μόνο αφότου ενημερωθεί ο χρήστης εκ των προτέρων και ληφθεί η συγκατάθεσή του. Οι εν λόγω τρίτοι θεωρείται εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών της Ιατρού προς τους ασθενείς, πελάτες, επισκέπτες/ χρήστες της ιστοσελίδας ή για την εκτέλεση της εργασίας τους και έχουν δεσμευτεί συμβατικά ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος. Η Ιατρός ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, σε περίπτωση εξετάσεων για σπάνιες ασθένειες. Στις περιπτώσεις αυτές η διαβίβαση όταν λαμβάνει χώρα, συμμορφώνεται με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις ειδικότερες προϋποθέσεις ανά περίπτωση.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά μου; Τι μπορώ να κάνω αν έχω κάποιο θέμα με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

 • Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, τηρεί η ιατρός και επεξεργάζεται, όπως και την προέλευσή τους και δικαίωμα να λαμβάνετε δωρεάν αντίγραφο του τηρουμένου αρχείου των προσωπικών σας δεδομένων μετά από αίτησή σας.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή και να αρνηθείτε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία αυτών.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή («δικαίωμα στη λήθη») δεδομένων που σας αφορούν από τα συστήματα της Εταιρείας, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους.
 • Έχετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το οποίο συνίσταται στο να ζητήσετε να μεταφέρετε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει, σε άλλον τρίτο π.χ. σε άλλον Ιατρό. 
 • Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, ήτοι δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Ιατρός ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Στο δικαίωμα σας αυτό περιλαμβάνεται η δυνατότητα ενημέρωσης σας κατά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρακαι διατύπωση αντιρρήσεων όταν η απόφαση βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά και δικαίωμα να ζητείται η ανθρώπινη παρέμβαση στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Η ιατρός σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Ειδικότερα, αναφορικά με την υπηρεσία λήψης ενημερωτικού δελτίου (Newsletter), υπάρχει η δυνατότητα απεγγραφής (“unsubscribe from the list”) ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο (Newsletter), ώστε να σταματήσει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που σχετίζονται με την υπηρεσία αυτή.
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ:
 • Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα ανωτέρω δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάστηκαν ή προσβάλλονται διατηρείτε το δικαίωμα να απευθύνεστε στην αρμόδια Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας αρ.1-3, Τ.Κ.11523, Αθήνα, τηλ.: +302106475600, e-mail: contact@dpa.gr, www.dpa.gr) και να υποβάλλετε καταγγελία/ δικαστική προσφυγή. Επίσης έχετε το δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

 

Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα ως άνω δικαιώματά σας υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση προς την Ιατρό, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, στη διεύθυνση Δροσίνη 16, 14562, Κηφισιά, Αττική, όπου στεγάζεται το ιατρείο της. Επιπροσθέτως, για οποιοδήποτε θέμα έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή/ και για παροχή πληροφοριών, διευκρινήσεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ιατρό είτε τηλεφωνικώς στο 2108010798 είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση fferenidou@yahoo.com .

H Ιατρός θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αιτήματά σας να απαντηθούν εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή τους αιτιολογημένα και χωρίς καθυστέρηση, είτε ικανοποιώντας το αίτημά σας είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα αυτό, και σε κάθε περίπτωση και μόνο εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα σας ενημερώσει για την αναγκαία παράταση της ως άνω προθεσμίας, εξηγώντας τους λόγους της καθυστέρησης αυτής, που όμως δεν δύναται να υπερβεί τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες.

 

Τι εφαρμόζεται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των ανηλίκων;

Η Ιατρός δεσμεύεται ότι δεν θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από επισκέπτες/ χρήστες της ιστοσελίδας της κάτω των δεκαέξι (16) ετών, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την συγκατάθεση του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού (γονέα ή κηδεμόνα του), μέσω άμεσης επικοινωνίας, εκτός ηλεκτρονικής σύνδεσης ή μέσω διαδικτύου.

 

Είναι ασφαλή τα δεδομένα μου;

Η Ιατρός λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις και τις Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της. Ειδικότερα, η παρούσα Πολιτική συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις και τα άρθρα του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την αυστηρή τήρηση των διατάξεων αυτού. Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας της Ιατρού περιορίζεται αυστηρώς στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας και θεωρείται εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες/ χρήστες της Ιστοσελίδας ή για την εκτέλεση της εργασίας τους.

 

COOKIES

Η παρούσα Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμεύουν για να κάνουν την προβολή της παρούσας ιστοσελίδας μας πιο φιλική προς το χρήστη, αποτελεσματική και ασφαλή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης.

 

Χρησιμοποιούμε cookies για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Βελτίωση της λειτουργικότητας και μεγιστοποίηση της απόδοσης της ιστοσελίδας
 • Συλλογή στατιστικών στοιχείων χρήσης της ιστοσελίδας

 

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα “cookies περιόδου”. Θα διαγραφούν αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Άλλα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τη χρήση των cookies και να επιτρέπετε την αποθήκευση cookies μόνο κατά περίπτωση. Μπορείτε να ενεργοποιήστε την αποδοχή cookies για ορισμένες λειτουργίες ή να επιλέξετε την γενική και αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργία αυτής της Ιστοσελίδας. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου έχει έννομο συμφέρον για την αποθήκευση των cookies για την τεχνικά χωρίς λάθη και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του.

 

Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση και τη χρησιμότητα των cookies αλλά και για τις μεθόδους αποκλεισμού ή περιορισμού τους, ανατρέξτε στις παρακάτω ιστοσελίδες:

google services: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=el

Google Analytics https://policies.google.com/privacy